ENG · LV ·
Aktualitātes
115407

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa EJZF projektu iesniegumu pieņemšanu no 2021.gada 22.februāra līdz 2021.gada 22.martam
05.01.2021


Izsludinātais atbalsta apmērs EJZF 10.kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:
1.mērķim ”Dudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” ( EJZF 1.rīcībā) –  184 920,13 EUR;

3.mērķim “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. un 3.rīcības) - 1 701 169.07 EUR

 

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībās

Atbalsta intensitāte

EJZF 1.rīcībā  “Ekonomikas izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”.

184 920,13 EUR 

30%, 50% ,70%, 80%

EJZF 2.rīcībā “Atbalsts vides resursu  vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai”

1 651 169,07 EUR

30%, 50%, 80%, 90%,

EJZF 3.rīcībā “Atbalsts  zvejas vai jūras  kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai”

50 000,00 EUR

30%, 50%, 80%, 90%,

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)    Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)    Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Stacijas ielā 1, Smārde, Engures novads

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

Papildus informācija un pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv , www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

 

 

 

 

 

Projektu realizācijas vieta ir Lapmežciema un Engures pagasti un Jūrmalas pilsēta*.

 * EJZF 1.rīcības projektus ne zivsaimniecības nozarē Jūrmalā var īstenot tikai tādi pretendenti, kuru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (ienākumi vismaz 50% no kopējiem pretendenta ienākumiem).

 

Papildus informācija un privātas konsultācijas par projektu konkursu: tel. 29528441, ilze.turka@plj.lv

 

Ņemot vērā COVID-19  izplatības ierobežojumus, konsultācijas klātienē netiek sniegtas. Iespējamas konsultāijas pa telefonu vai tiešsaistē zoom  vai skype vidē.
      Atpakaļ