ENG · LV ·
Aktualitātes
37922

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
05.09.2013


Biedrības „ Partnerība laukiem un jūrai” paziņojums

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”

ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada „10.” oktobra līdz 2013.gada „10.” novembrim

4. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  1285.25 LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”

 

Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.

 

1. Rīcība:  „Ar vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”.

Mērķis: Uzlabot ciemu infrastruktūru no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās, tādā veidā sekmējot apdzīvotības un teritorijas pievilcības saglabāšanu un attīstību, kā arī veidojot ekonomisko potenciālu teritorijas attīstībai

Piedāvātie risinājumi: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu no zivsaimniecības atkarīgo teritoriju infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā (saskaņā ar LAD mājas lapā pieejamo karti- 15 km joslā no jūras krasta līnijas un saskaņā ar VRG izstrādāto karti), piemēram,- laukumu, celiņu, pašvaldības ceļu būvniecība un rekonstrukcija, apgaismojuma ierīkošana, vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Pieejamais finansējums 1285.25 LVL;

 

Iesniegtie projektu iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

1.rīcības kritēriji

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritēriju maksimālais punktu skaits

 Kritēriji tiek vērtētI pēc skalas  0 līz 2 (“0” – “neatbilst”;0.5- „vāji“, 1- „apmierinoši“, 1.5 -„labi“, 2 –“ļoti labi”)

1.

Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas stratēģijai un  noteiktās rīcības mērķiem un piedāvātajiem risinājumiem

Kritērijā jāiegūst 2 punkti. Projektiem, kas šajā kritērijā neiegūst 2 punktus tiek atzīti par neatbilstošiem un tālākā vērtēšanā nepiedalās

 

 

2

2.

Projekta gatavība:

(pamato projekta gatavību- ir izstrādāts tehniskais projekts, veikta izpēte, sabiedrības aptauja, iepirkums, u.tml.)

 

2

 

3

Projekta ietekme uz ekonimikas attīstību teritorijā

2

4

Iepriekš ir notikusi aktivitāte, kas parāda projekta vajadzību vietējiem iedzīvotājiem

2

5

Publiskā pieejamība. Ir aprakstīts, cik lielā mērā projekta rezultāti ir pieejami sabiedrībai

2

6

Uzturēšana un ilgtspēja. Ir aprākstīts, kādā veidā un no kādiem līdzekļiem tiks uzturēts projekta rezultāts un nodrošināta tā ilgtspēja turpmākos vismaz 5 gadus.

2

 

 

 

  • Pretendentiem vērtēšanā jāiegūst vismaz 6 punkti.

Projekti, kas ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek papildus vērtēti arbilstoši specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem(SVK):

Nr.p.k.

Kritērijs

1.

Potencioālo lietotāju skaits uz projektā ieguldīto publiskā finansējuma 1 latu (Projekta iesnieguma C 3 punkts) (Tiks aprēķināts pēc formulas:  potenciālais lietotāju skaits /projekta publiskais finansējums)

 

 

 

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” birojā „Pagastmāja”, Smārdes pag., Engures novads, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā www.plj.lv

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai” – Engures novads, Smārdes pagasts, “Pagastmāja”, 16. kab., tālrunis 63192244;63192109;26416858;

Kontaktinformācija: Inga Reiniņa, e-pasts: i.reinina@inbox.lv, tālrunis: 63192244; 26416858;

 

 

Valdes priekšsēdētāja                                                          Inga Reiniņa

 
      Atpakaļ