ENG · LV ·
Aktualitātes
61864

Jaunā Partnerības laukiem un jūrai attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam iesniegta vērtēšanā
02.11.2015


28.oktobrī Lauku atbalsta dienestā tika iesniegta sagatavotā Partnerības laukiem un jūrai attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam, pamatojoties uz kuru partnerībai tiks piešķirts finansējums un tiks sludināti projektu konkursi stratēģijads īstenošanai. 

Biebdrība jaunā gada sākumā organizēs informatīvus seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem par atbalstāmajām jomām un darbībām stratēģijas ietvaros.

 

Ir pieņemti MK Noteikumi Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana", kas regulē finansējuma apguvi no EJZF fonda  un

 

MK Noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" , kas regulē finansējuma apguvi no ELFLA.

Saites uz MK noteikumiem:

http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana 

http://likumi.lv/ta/id/277440-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-eiropas-jurlietu-un-zivsaimniecibas-fonda-pasakumam-sabiedribas 


      Atpakaļ