ENG · LV ·
Aktualitātes
42011

Kopsavilkums par biedrībā "Laukiem un jūrai" iesniegtajiem projektiem ELFLA 8.kārtā
10.01.2014


no 2013.gada 8.decembra līdz 2014.gada 8.janvārim iesniegtajiem projektu iesniegumiem 8. kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”;

3.rīcība: „ Lauku saimniecību attīstība”.

Pieejamais finansējums –1301.03LVL

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL/EUR

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

01

Evija Liepiņa

Dārzeņu audzēšanas tehnikas iegāde

3795.14/5400.00

1411.42

Kopā:

3767.03

1411.42
      Atpakaļ