ENG · LV ·
Aktualitātes
39058

Kopsavilkums par biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai" iesniegtajiem projektiem Eiropas lauksaimniecības fondā lauku attīstībai 7.kārtā
10.10.2013


No 2013.gada 6.septembra līdz 2013.gada 6.oktobrim iesniegtajie projektu iesniegumie 7. kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

1.Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

1.rīcība: “Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Pieejamais finansējums- LVL 5283.47

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

01

SIA „JTC Trade”

Paplašināt un attīstīt saimniecisko darbību ar grāvju, ceļmalu, teritorijas appļaušanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšanu.

7760.36

4656.22

03

 PSIA Krants

Miniekskavatora iegāde pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem

20324.39

10078.20

Kopā:

28084.75

14734.42

Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”;

3.rīcība: „ Lauku saimniecību attīstība”.

Pieejamais finansējums – 2996.19 LVL

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

02

SIA  „Budlejas”

SIA Budlejas lauksaimniecības zemes  apstrādes tehnikas modernizācija

3767.03

1695.16

Kopā:

3767.03

1695.16
      Atpakaļ