ENG · LV ·
Aktualitātes
35450

Kopsavilkums par iesniegtajiem projektiem 6.kārtā ELFLA pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
20.05.2013


 

Kopsavilkums

Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai”

no 2013.gada 16.aprīļa līdz 2013.gada 16. maijam iesniegtajiem projektu iesniegumiem 6. kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

1.Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

1.rīcība: “Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Pieejamais finansējums- 16 500 LVL

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

12

SIA „Komunālais serviss TILDe”

Komunālo un namu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Slampes pagastā

22620.00

11216.53

Kopā:

22620.00

11216.53

2.Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

2.rīcība: „Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību, interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.

Pieejamais finansējums – 62 270.86 LVL

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

01

Biedrība „Mēs – sabiedrībai un kultūrvidei biedrība „Lira””

Lietišķās mākslas darbnīcas aprīkojuma iegāde

2058.11

1852.30

02

Biedrība „Tukuma jātnieku sporta klubs”

Jāšanas inventāra iegāde

1947.30

1752.57

03

Biedrība „Raitais solis”

Tērpu un apavu iegāde Engures pensionāru biedrības „Raitais solis” līnijdeju kolektīvam

1436.37

1292.74

05

Engures novada dome

Apskaņošanas aparatūras  iegāde Engures novada Engures kultūras nama pasākumiem

19580.50

14564.01

07

Tukuma novada dome

Skaņas tehnikas iegāde Zentenes pagasta kultūras namam

3156.07

2347.49

08

Tukuma novada dome

Gaismas tehnikas iegāde Slampes  kultūras pilij

22657.27

16852.52

09

Biedrība „Mēs-Ozolnieku ciemam”

Aprīkojuma iegāde āra pasākumiem Ozolnieku ciemā

4025.20

3622.68

10

Biedrība „Zentenes izaugsme”

Fizioterapijas inventāra iegāde Zentenes pagasta iedzīvotāju veselības nodarbībām

2800.00

2520.00

11

Biedrība „Jahtklubs Engure”

Engures novada burātāju ceļš uz olimpiskās klases startiem

5537.29

4983.56

13

Biedrība „Namejs dejai”

Tautas tērpu un ādas izstrādājumu iegāde Slampes pagasta pašdarbības deju kolektīviem aktivitāšu nodrošināšanai

4878.72

4390.85

14

Biedrība „Laimes Sajūtu Biedrība”

Radošā darbnīca „Spārni”

20000.00

18000.00

15

Engures novada dome

Aprīkojuma un inventāra iegāde brīvā laika aktivitāšu dažādošanai un uzlabošanai Smārdes pagasta iedzīvotājiem

8406.85

6253.03

16

Engures novada dome

Lapmežciema tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

7358.75

5473.45

17

 Biedrība „Labklājībai”

Āra trenažieru uzstādīšana Lapmežciemā

4899.90

4409.91

18

Biedrība ”Littus”

Velosipēdu iegāde tūrisma veicināšanai un aktīva brīvā laika pavadīšanai Lapmežciema pagastā

3581.94

3223.75

Kopā:

112 324.27

91 538.86

Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”;

3.rīcība: „ Lauku saimniecību attīstība”.

Pieejamais finansējums – 6135.15 LVL

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

04

SIA  „Budlejas”

Jaunlopu vasaras ikdienas ēdināšanas mehanizācija SIA Budlejas

5253.46

2364.06

06

SIA Mazburkas

Miglotāja iegāde SIA Mazburkas

2083.62

774.90

Kopā:

5256.30

3138.96
      Atpakaļ