ENG · LV ·
Aktualitātes

Par biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai” no 2012.gada 28. februāra līdz 2012.gada 28. martam iesniegtajiem projektu iesniegumiem Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
03.05.2012


 Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.

1. Rīcība:  „Ar vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”.

Pieejamais finansējums  501 110.21   LVL;

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

 Kopējā projekta Summa LVL

Projekta publiskais finansējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

10

B-ba „IN BI”

Atpūtas parka „Vēju dārzs” labiekārtošanas 2. Kārta.

Smārdes pagasts, Engures novads

13 800 LVL

12 420 LVL

Atbilst

11.63 p.

04

Engures novada dome

Engures pagasta brīvdabas estrādes „Auniņparks” rekonstrukcija un labiekārtošana.

Engures pagasts, Engures novads.

85 832, 18 LVL

63 318, 83 LVL

Atbilst

11.25 p.

09

Engures novada dome

Lapmežciema parka un tā pieguļošās teritorijas labiekārtošana.

Lapmežciema pagasts, Engures novads.

117 933,34 LVL

87 000 LVL

Atbilst

10.67 p.

05

B-ba „Jahtklubs Engure”

Engures ostas administratīvās ēkas vienkāršota rekonstrukcija.

Engures pagasts, Engures novads.

19 999.42 LVL

17 999.48 LVL

Atbilst

10.5 p.

11

PSIA Krants

Auto stāvlaukumu labiekārtošana.

Lapmežciema pagasts, Engures novads.

24 400 LVL

12 000 LVL

Atbilst

10.25 p.

06

Engures novada dome

Smārdes ciema infrastruktūras uzlabošana.

Smārdes pagasts, Engures novads.

153 328,38 LVL

113 111.10 LVL

Atbilst

10.17 p.

02

Tukuma novada dome

Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā

Zentenes pag.,

163 185, 36 LVL

120 382.64 LVL

Atbilst

10 p.

08

Engures novada dome

Meža ielas rekonstrukcija Lapmežciemā.

Lapmežciema pagasts, Engures novads.

34 295,55 LVL

25 300 LVL

Atbilst

8.67 p.

07

B-ba „Engure sportam”

Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve „Tamzes”, Ķesterciemā, Engures novadā.

Engures pagasts, Engures novads.

19 992.35 LVL

17 993.11 LVL

Atbilst

8.5 p.

01

Tukuma MM biedrība „Valgums”

Pneimatisko ieroču šautuves infrastruktūras izveide.

Smārdes pag. Engures novads

20 000 LVL

18 000 LVL

Neatbilst

O p.

Kopā:

652766.58 LVL

487525.16 LVL

Aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” .

2. Rīcība: Ar tūrisma veicināšanu saistītas infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana un dažādošana

 

Rīcībai pieejamais finansējums ; 39 666.26

Iesnieg. Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums, īstenošanas vieta

Kopējā projekta

Summa LVL

Projekta publiskais finasējums

Atzinums

Atbilst/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

03

Engures ezera dabas parka fonds

Skatu torņa izveide Engures ezera dabas parkā

Engures pagasts, Engures novads.

8316,34 LVL

7484,71 LVL

Atbilst

11.63 p.

Kopā:

8316.34

7484.71
      Atpakaļ