ENG · LV ·
Aktualitātes
51497

Partnerība veiks pētījumu “ BIEDRĪBAS “PARTNERĪBA LAUKIEM UN JŪRAI” STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS GALA IZVĒRTĒJUMS UN PRIEKŠLIKUMU SAGATAVOŠANA TURPMĀKAI DARBĪBAI
10.02.2015


BDR "Partnerība Laukiem un jūrai"" veic cenu aptauju par pētījuma "Biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai" veikšanu. Cenu aptaujas noteikumus   skatīt šeit...

 

Pētījuma mērķis:

Veikt noslēguma izvērtējumu par biedrības „Partnerība laukiem un jūrai”” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gaitu (tai skaitā biedrības darbības izvērtējums) un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, kā arī definēt turpmākos darbības virzienus 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Pētījuma uzdevumi:

1.      Biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” darbības raksturojums (teritorija, pārvalde, mērķi, uzdevumi);

2.      Veikt partnerības teritorijas situācijas izmaiņu tendences, novērtējot rādītājus pirms stratēģijas ieviešanas un pēc, salīdzinot sekojošus rādītājus:

2.1.Iedzīvotāju skaits pagastos, tai skaitā dalījums pa vecuma grupām;

2.2. Audzēkņu skaits skolās un PII;

2.3. Biedrību skaits;

2.4. Uzņēmumu skaits, tai skaitā analīze pa darbības nozarēm- zivsaimniecība, lauksaimniecība, tūrisms, ražošana, sadzīves pakalpojumi, tirdzniecība, pārējie;

2.5. Bezdarba līmenis;

2.6.  Trūcīgo un maznodrošināto personu (ģimeņu) skaits;

3.      Izvērtēt ieviestos un ieviešanā esošos projektus, kas finansēti attīstības stratēģijas ietvaros (ELFLA-71, EZF- 27):

a.       novērtēt to kvalitāti un ietekmi uz vietējās teritorijas attīstību (pa pagastiem);

b.      Novērtēt mērķa grupu (iedzīvotāju, pašvaldības un uzņēmēju) ieguvumu ilgtspēju;

c.       Novērtēt iedzīvotāju aktivitātes tendences;

d.      Novērtēt pašvaldību ieguldījumu biedrību realizēto projektu atbalstam.

4.      Aktuālas SVID analīzes izstrāde un izvērtējums pret sākotnēji stratēģijā noteikto.

5.      Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana, potenciāla analīze un secinājumi pa nozarēm.

a. Būtiskākās atbalstāmās uzņēmējdarbības jomas;

b. Būtiskākās atbalstāmās sabiedriskās aktivitātes;

c. Būtiskākie atbalstāmie pakalpojumi

6.      Sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai un nākošās attīstības stratēģijas sagatavošanai:

a.       Administratīvās un pārvaldības kapacitātes nodrošināšanā;

b.      Partnerības teritorijas paplašināšanas gadījumā vietējās rīcības grupas darbības organizēšanai un pārvaldei.

Pētījuma metodes:

1.      Statistikas datu apkopošana un analīze;

2.      Dokumentu analīze – biedrības un pašvaldību plānošanas dokumenti;

3.      Aptaujas anketu izstrāde projektu ieviesējiem;

4.      Darba grupas un fokusa grupas – uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību viedokļu noskaidrošanai.

Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti:

1.      Pētījuma ziņojums papīra formātā (2 eksemplāri);

2.      Pētījuma ziņojums elektroniskā formātā (iesniedzams elektroniskā datu nesējā).

Pasūtītāja izpildes termiņš:

Ne vēlāk kā līdz 15.05.2015.

  


      Atpakaļ