ENG · LV ·
Aktualitātes
77283

Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta visās ELFLA rīcībās (uzņēmējdarbība un sabiedriskā labuma projekti) no 2017.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam
15.05.2017


 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 25.aprīļa līdz 2016.gada 25.maijam

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš: 

a)     A)  Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)     B) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c)      C) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

4.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (ELFLA 1.rīcība) ir 30078.50 EUR

2.mērķim “Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 2. un 3.rīcība) ir  160881.88 EUR;

 

Aktivitāte "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Fonds/Rīcība

ELFLA

1.rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un  attīstībai”

Izsludinātais atbalsta apmērs

30 078.50 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 

40 000 EUR;

70 000  EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas)

Maksimālā atbalsta intensitāte

60% , izņemot:

- projektiem, kuru ietvaros tiek radīta vismaz 1 pilna laika darba vieta -65%

- kopprojektiem - 80%

Rīcības apraksts

Rīcībā tiek atbalstītas ar lauksaimniecisko ražošanu, zivsaimniecību, citām jūras ekonomikas nozarēm nesaistītas uzņēmējdarbības jomas:

1.  Lauksaimniecības produktu apstrāde un pārstrāde, t.sk. mājražošana;

2.  Amatniecība;

3.   Tūrisms;

4.  Sabiedriskā ēdināšana;

5.  Veselības aprūpe;

6.  Intelektuālā uzņēmējdarbība;

7.  Sabiedriskie un citi  pakalpojumi (neietverot pamatlīdzekļu iznomāšanu, tirdzniecības pakalpojumus, izņemot tirdzniecības vietu veidošanu pašu saražotās  produkcijas realizēšanai , t.sk. tirdzniecības vietu izveidei Tukumā un Jūrmalā );

8.  Citu nelauksaimniecisko produktu ražošana  vai pievienotās vērtības radīšana (izņemot kurināmā ražošana).

Ja pretendents īsteno projektu tūrisma nozarē, tiek atbalstīta esošo tūrisma mītņu un tūrisma pakalpojumiem izmantojamo ēku kvalitātes uzlabošana,  pakalpojumu dažādošana, aktivitātes, kas vērstas uz sezonalitātes mazināšanu. Rīcības ietvaros netiek atbalstīta jaunu tūrisma mītņu izveide, izņemot kvalitatīvus un eksportspējīgus risinājumus, kam piemīt augsta pievienotā vērtība un kas skar visas tūristu mītnes darbību  (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē10-40), kā arī netiek atbalstīta tādu tūrisma mītņu un pakalpojumu attīstība, kuri atbalstu var saņemt EJZF 1.rīcības ietvaros.

Rīcības ietvaros tiek atbalstītas investīcijas arī tādu ēku izveidē, kas nepieciešamas tādu tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību.

Darbības apraksts

1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

3. tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;

4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Ptojektu īstenošanas teritorija:

Engures novada Smārdes, Lapmežciema, Engures pagasti,

Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes, Jaunsātu pagasti

 

NODERĪGI ELFLA 1.RĪCĪBAI! 

Projekta pieteikuma veidlapa 

 Projektu vērtēšanas kritēriji un metodika

 

Aktivitāte ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Fonds/Rīcība

ELFLA

2.rīcība “Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai”

Izsludinātais atbalsta apmērs

92 000.00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 

50 000.00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

Sabiedriska labuma projektiem 90%

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiek atbalstīti projekti sabiedrībai nozīmīgos objektos, kuri tika identificēti darba grupās katrā pagastā

Darbības apraksts

Vietējās teritorijas. Tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Projektu īstenošanas teritorija:

Engures novada Smārdes, Lapmežciema, Engures pagasti,

Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes, Jaunsātu pagasti

Fonds/Rīcība

ELFLA

3.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”

Izsludinātais atbalsta apmērs

68 881.88 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 

20 000.00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

Sabiedriska labuma projekti 90%

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes,  kas nepieciešamas sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību , interešu klubu, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības (izņemot piekrastes teritorijas, skat EJZF 2.rīcība) sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) nodrošināšanai un  dažādošanai

Darbības apraksts

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību , interešu klubu, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu)   dažādošanai.

Ptojektu īstenošanas teritorija:

Engures novada Smārdes, Lapmežciema, Engures pagasti,

Tukuma novada Slampes, Zentenes, Tumes, Degoles, Džūkstes, Lestenes, Jaunsātu pagasti

 

NODERĪGI ELFLA 2. UN 3.RĪCĪBAI! 

 Projektu pieteikuma veidlapa

Projektu vērtēšanas kritēriji 

 

 

Ar SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā var biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” birojā Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā.

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā www.plj.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Kontaktpersona: Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasta adrese: ilze.turka@plj.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu lad@lad.gov.lv

 

 

 

 

 

 
      Atpakaļ