ENG · LV ·
Aktualitātes
77303

Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta EJZF 2. un 3. rīcībās (vides resursi un kultūras mantojums) no 2017.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam
15.05.2017


 

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 25.aprīļa līdz 2016.gada 25.maijam

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)     Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)     Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

4.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas

3.mērķim ”Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma izlgtspējīga apsaimniekošana un izmntošana” (EJZF 2. un3.rīcība) – 434080.97 EUR.

 

 

Fonds/Rīcība

EJZF

2.rīcība „Atbalsts vides resursu  vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai”

Izsludinātais atbalsta apmērs

34 080.97  EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 

50 000 EUR;

100 000  EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas)

400 000 EUR sabiedriskā labuma projektiem pašvaldībām

Maksimālā atbalsta intensitāte

 50%, izņemot

- piekrastes zvejniecības projektiem 80%;

- lielajiem komersantiem - 30%.

- sabiedriska labuma projektiem-90%

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiek atbalstītas darbības, kuru rezultātā tiek mazināta ietekme uz vidi vai klimata pārmaiņām vai tiek uzlabota vides resursu vairošana vai izmantošana .

1.  Atbalsts aizsargājamās dabas teritorijās, t.sk. Ķemeru nacionālā parka teritorija, NATURA 2000 teritorija, jūras teritorija, dabas liegumi.

2.         Lielupes rekreācijas potenciāla vairošana un izmantošana  vietējo iedzīvotāju vajadzībām, labiekārtojot atsevišķas peldvietas.

3.         Plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzība, t.sk. virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide vai atjaunošana (bet ne ciemu kanalizācija sistēmas).

4.  Ar zivsaimniecību saistītu uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kā rezultātā tik mazināta CO2 izmešu  nonākšana dabā (t.sk. ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamo energoresursu izmantošana).

Darbības apraksts

Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana

Ptojektu īstenošanas teritorija:

Jūrmala, Engures novada Engures, Lapmežciema pagasti

 

Fonds/Rīcība

EJZF

3.rīcība ”Atbalsts  zvejas vai jūras  kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai”

Izsludinātais atbalsta apmērs

 400 000.00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 

50 000 EUR;

100 000  EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas)

400 000 EUR sabiedriskā labuma projektiem pašvaldībām

Maksimālā atbalsta intensitāte

 50%, izņemot

- piekrastes zvejniecības projektiem 80%;

- lielajiem komersantiem - 30%.

- sabiedriska labuma projektiem-90%

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas sekmē ar zivsaimniecību un jūru saistīta kultūras mantojuma saglabāšanu un  pieejamību.

Darbības apraksts

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.

Ptojektu īstenošanas teritorija:

Jūrmala, Engures novada Engures, Lapmežciema pagasti

 

 NODERĪGI!

 Projektu pieteikuma veidlapa un saistošā dokumentācija

Prijektu vērtēšanas kritēriji un metodika 

 Stratēģija 

 

Ar SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā var biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” birojā Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā.

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā www.plj.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Kontaktpersona: Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasta adrese: ilze.turka@plj.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu lad@lad.gov.lv

                   

 
      Atpakaļ