ENG · LV ·
Aktualitātes
79332

Tiek izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārta EJZF 1. rīcībā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām" no 2017.gada 21.jūlija līdz 21.augustam
21.07.2017


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 21.jūlija līdz 2016.gada 21.augustam

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a)       Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b)      Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.

 

5.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (EJZF 1.rīcība) ir 216095.43 EUR

 

Pasākums „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

Fonds/Rīcība

EJZF

1.rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām”

Izsludinātais atbalsta apmērs

 216095.43  EUR

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa 

50 000 EUR;

100 000  EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas)

Maksimālā atbalsta intensitāte

 50%, izņemot:

 -inovatīviem projektiem 70%;

- piekrastes zvejniecības projektiem un  kopprojektiem 80%;

- lielajiem komersantiem- 30%.

Rīcības apraksts

1. Investīcijas, kas nepieciešamas pievienotās vērtības veidošanā un inovāciju veicināšanā visos  zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos( Zvejniecība, zivju produktu apstrāde, t.sk. mājražošana);

2. Investīcijas, kas nepieciešamas darbību dažādošanai zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas nozarēs. Citas jūras ekonomikas nozares stratēģijas izpratnē ir : tūrisma pakalpojumi piekrastes teritorijā, jūras izmantošana rekreācijai ( aktīvā atpūta uz ūdens, peldēšana un sauļošanās, makšķerēšana un rekreatīvā zvejniecība), gastronomiskais tūrisms (zivju degustācijas, specializētie zivju restorāni  u.tml.), citu jūras produktu apstrāde un /vai pievienotās vērtības veidošana u.tml.

Rīcības ietvaros netiek atbalstīta  jaunu tūrisma mītņu izveide, izņemot kvalitatīvus un eksportspējīgus risinājumus, kam piemīt augsta pievienotā vērtība un kas skar visas tūristu mītnes darbību  (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10-40) un kas tiek realizēti lauku teritorijā. Rīcības ietvaros tiek atbalstītas investīcijas arī tādu ēku izveidē, kas nepieciešamas tādu tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību, ja projektam atbalstu nevar saņemt EJZF 2. un 3.rīcībās.

Darbības apraksts

1. pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos;

2. darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs;

Ptojektu īstenošanas teritorija:

Jūrmala, Engures novada Engures, Lapmežciema pagasti

 

NODERĪGI:

 

Ar SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā var biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” birojā Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā.

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā www.plj.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Kontaktpersona: Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasta adrese: ilze.turka@plj.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu lad@lad.gov.lv
      Atpakaļ