ENG · LV ·
Aktualitātes

Par biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai" no 2010.gada 22. oktobra līdz 2010.gada 22.novembrim iesniegtajiem projektu iesniegumiem Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
11.01.2011


 

5.1.Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.

1. Rīcība:  „Ar vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”.

Pieejamais finansējums 45 483.35 LVL;

Iesnieguma Nr.

Iesniedzēja nosaukums

 Kopējā projekta Summa LVL

Atzinums

Atbilts/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

02

Tukuma novada dome

8065.00

Atbilst             4p.

03

Engures novada dome

33517.00

Atbilst             6p.

05

Engures novada dome

17499.07

Atbilst             6p.

06

B-ba „INBI”

10200.00

Atbilst             4p.

Kopā:

69 281.07

5.2. Aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” .

2. Rīcība: Ar tūrisma veicināšanu saistītas infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana un dažādošana

Rīcībai pieejamais finansējums 45 483.35 LVL;

Iesnieguma Nr.

Iesniedzēja nosaukums

Summa LVL

Atzinums

Atbilts/Neatbilst

Piešķirtais punktu skaits

01

z/s „Ezermalas”

5300.00

Atbilst             4p.

04

B-ba „Dzintara krasts”

26 110.00

Atbilst             4p.

Kopā:

31410.00
      Atpakaļ