ENG · LV ·
Aktualitātes

Biedrība "Partnerība "Laukiem un jūrai" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu
07.02.2011


Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 21.marta līdz 2011.gada 21.aprīlim.

3. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 63  759,19 LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

1.Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

1.rīcība: “Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

 Pieejamais finansējums- 12 751,03 LVL;

Rīcības mērķis: Pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana; darba vietu radīšana un esošo nodrošināšana.

Risinājumi: Jaunu darba vietu veidošana; sniegto pakalpojumu dažādošana; pakalpojumu pieejamības nodrošināšana; jaunu pakalpojumu izveide, (piemēram- sabiedriskās pirtis, auto remonta un mazgāšanas pakalpojumi, teritorijas labiekārtošanas un kopšanas pakalpojumi).

2.Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

2.rīcība: „Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību, interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.

Pieejamais finansējums – 51 008,16 LVL

Rīcības mērķis; sekmēt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu laukos.

Risinājumi: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem, t.i. bērnu rotaļu laukumu, atpūtas vietu izveide un esošo uzlabošana, interešu klubu darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana.

 

Vairāk informācijas sadaļā: izsludinātie konkursi.
      Atpakaļ