ENG · LV ·
Aktualitātes
13907

Biedrība "Partnerība "Laukiem un jūrai"" izsludina ideju konkursu
15.04.2011


Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina
IDEJU KONKURSU,
lai piedalītos  Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam LEADER pieejas īstenošanas pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, Smārdes, Slampes, Lapmežciema, Engures un Zentenes pagasta iedzīvotājiem

Ideju konkursa mērķis ir iegūt informāciju kādās jomās un par kādām tēmām  iedzīvotāji, tai skaitā bērni un jaunieši, vēlētos sadarboties ar ārvalstu partneriem. Sadarbības projekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanā.
Projekta idejai jāatbilst  vismaz vienai no vietējās attīstības stratēģijā izvirzītajām attīstības prioritātēm un jāsekmē tās mērķa sasniegšanu:
1.Uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, sekmēt iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un atbalstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs.
2. . Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Projekta ietvaros attiecināmas ir darbības, kas saistītas ar pieredzes apmaiņu,  kopīgu pasākumu īstenošanu, jaunu sadarbības tīklu izveidi, u.tml, bet nav attiecināmas darbības, kas paredz  pamatlīdzekļu  iegādi.
Idejas jānoformē brīvā formā, datorrakstā, norādot idejas iesniedzēja kontaktinformāciju un īsu idejas aprakstu, norādot idejas (projekta) mērķi, mērķa grupu, paredzamās darbības un sagaidāmo rezultātu.
Idejas iesūtīt elektroniski līdz 6.maijam uz e-pastu: liene.balode@enguresnovads.lv
Izvērtējot  iesūtītās idejas, biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” atlasīs idejas, kuras ir aktuālākās un  atbilstošākās stratēģijai un MK noteikumiem ” Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai”, lai meklētu sadarbības partnerus Eiropas savienības dalībvalstīs, kuri vēlētos realizēt līdzīgus projektus. Rezultātā tiks sagatavots projekta pieteikums atbalsta saņemšanai identificētā projekta realizācijai.

Papildus informācija: biedrība „Partnerība Laukiem un jūrai”, tel. 63192109, e-pasts: ilze.turka@enguresnovads.lv
      Atpakaļ