ENG · LV ·
Aktualitātes
37097

Biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" paziņojums
05.08.2013


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 6.septembra līdz 2013.gada 6.oktobrim.

7. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 8279.66LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

 

1.Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

1.rīcība:“Inventāra, aprīkojuma un maza apjoma infrastruktūras izveide (t.sk. jauna būvniecība un rekonstrukcija) pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

 Pieejamais finansējums- 5283.47 LVL

 

3. Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”;

3.rīcība: „ Lauku saimniecību attīstība”.

Pieejamais finansējums – 2996.19 LVL

Mērķis: Sekmēt mazo lauku saimniecību konkurētspēju un dažādot lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un attīstību  partnerības teritorijā.

Risinājumi:

Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes un atbalsta pretendenti, kas īstenos projektu partnerības teritorijā atbilstoši MK noteikumiem Nr.764 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 3.1. punktam.

Atbalsta saņemšanas nosacījums:  Atbalsta pretendents iepriekš nav saņēmis atbalstu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”.

 

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai :

1.rīcības kritēriji

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits

Kritērijs

Kritēriju max punktu skaits

Kritēriji tiek vērtētI pēc skalas  0 līz 2 (“0” – “neatbilst”;0.5- „vāji“, 1- „apmierinoši“, 1.5 -„labi“, 2 –“ļoti labi”)

1.

Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas stratēģijai un noteiktās rīcības mērķiem un piedāvātajiem risinājumiem.

2

 

Kritērijā jāiegūst 2 punkti.

 

2

Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejamību teritorijā. Ir aprakstīts cik lielā mērā pakalpojums būs pieejams sabiedrībai

2

3

Projekta ietekme uz ekonomikas attīstību teritorijā

2

4

Iepriekš ir notikusi aktivitāte, kas pierāda pakalpojuma nepieciešamību vietējiem iedzīvotājiem

2

5

Uzturēšana un ilgtspēja. Ir aprakstīts, kādā veidā un no kādiem līdzekļiem tiks uzturēts projekta rezultāts un nodrošināta tā ilgtspēja turpmākos  gadus

2

6

Atbalsta pretendenta iepriekš saņemtais sabiedriskais finansējums stratēģijas ietvaros:

 

Nav saņemts -2.p.

Ir saņemts ≥ 5000 Ls- 1.5 p.

Ir saņemts < 5000 Ls- 1 p.

 

Vērtēšanā jāiegūst vismaz 2 punkti 1.kritērijā un kopā vismaz 6 punkti.

Projekti, kas ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek papildus vērtēti atbilstoši specifiskajam vērtēšanas kritērijam (SVK):

Nr.p.k.

Kritērijs

1.

Potencioālo lietotāju skaits uz projektā ieguldīto publiskā finansējuma 1 latu (Projekta iesnieguma C 7 punkts) (Tiks aprēķināts pēc formulas:  potenciālais lietotāju skaits /projekta publiskais finansējums.

 

 

 

3. rīcības kriteriji

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits

Kritērijs

Kritēriju max punktu skaits

Kritēriji tiek vērtētI pēc skalas  0 līz 2 (“0” – “neatbilst”;0.5- „vāji“, 1- „apmierinoši“, 1.5 -„labi“, 2 –“ļoti labi”)

1.

Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas stratēģijai un noteiktās rīcības mērķiem un piedāvātajiem risinājumiem.

2

 

Kritērijā jāiegūst 2 punkti.

 

2

Pieprasītā atbalsta intensitāte (ELFLA finansējums %)

Par katru samazināto procentu no maksimāli iespējamā-  1 punkts

3

Atbalsta pretendenta iepriekš saņemtais sabiedriskais finansējums ELFLA ietvaros

 

Nav saņemts -2.p.

Ir saņemts ≥ 20 000 Ls- 1.5 p.

Ir saņemts < 20 000 Ls- 1 p.

 

Vērtēšanā jāiegūst vismaz 2 punkti 1.kritērijā un kopā vismaz 3 punkti.

Projekti, kas ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek papildus vērtēti atbilstoši specifiskajam vērtēšanas kritērijam(SVK).

Nr.p.k.

Kritērijs

1.

Saimniecībā esošo darba vietu skaits/ pieprasītais ELFLA finansējums projekta ietvaros reizināts ar 100.

 

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv

 

Ar vietējās attīstības stratēģiju 2009-2013.gadam var iepazīties:

Biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” birojā “Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads. Biedrības mājas lapā www.plj.lv, Engures novada mājas lapā www.enguresnovads.lv ,Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

 kontaktpersona: Ilze Turka, tālr. 29528441; 63192109, e-pasta adrese:ilze.tu@inbox.lv

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrībā „Partnerība Laukiem un jūrai” –Engures novads, Smārdes pagasts, „Pagastmāja”, trešajā stāvā 17.kabinetā.

Pieteikuma veidlapa un cita saistošā informācija : http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/#flb1271




      Atpakaļ