ENG · LV ·
Aktualitātes
7125

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
21.09.2010


 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada „22.” oktobra līdz 2010.gada „22.” novembrim.

I kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 90 966.70 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” birojā „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129, tālrunis 63192244;63192109;26416858;

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”

5.1.Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.

1. Rīcība:  „Ar vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu saistītas infrastruktūras izveide un uzlabošana no zivsaimniecības atkarīgajās teritorijās”.

Pieejamais finansējums 45483.35 LVL;

5.2. Aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” .

2. Rīcība: Ar tūrisma veicināšanu saistītas infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana un dažādošana

Pieejamais finansējums 45483.35 LVL;

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” birojā „Pagastmāja”, Smārdes pag., Engures novads, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā www.plj.lv
      Atpakaļ