ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi > Rīcības plāni

Rīcības plāns ELFLA
12.03.2017


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai rīcības


Nr.

Mēŗkis/rīcība

LAP 2014.-2020.
atbilstošā apakš-
pasākuma aktivitāte

Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR vienam projektam

Rezultātu rādītāji

M1 Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība

1.

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

5.1.

 „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g. 

Privāta labuma projektiem līdz 65% (summējot pamata likmi 60% + 5% ja projektā paredzēts radīt jaunu darba vietu)

Kopprojektiem- 80%

40 000,- EUR

Projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiec.izmaksām-

70 000,- EUR

 Summa var būt samazināta, saskaņā ar izsludināto finansējumu attiecīgajā kārtā

Skat.

3.4.1. punktu

M2 Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība

2. 

Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu

attīstībai

5.2. akt. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

02.05.-02.06.2016.g.

2017.g.(1 kārta)

2018.g.

2019.g. 

90% sabiedriskā labuma projekti.

50 000,-

 Summa var būt samazināta, saskaņā ar izsludināto finansējumu attiecīgajā kārtā

Skat.

3.4.1. punktu

3.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

5.2.  akt. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

02.05.-02.06.2016.g.

2017.g.(1 kārta)

2018.g. (1 kārta)

2019.g. 

90% sabiedriskā labuma projekti.

20 000,-

 Summa var būt samazināta, saskaņā ar izsludināto finansējumu attiecīgajā kārtā

Skat.

3.4.1. punktu

 
      Atpakaļ