ENG · LV ·
Izsludinātie konkursi > Rīcības plāni

Rīcības plāns EJZF
12.03.2017


Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcības


Nr.

Mēŗkis/rīcība

Rīcības programmas 2014.-2020.
atbilstošais pasākuma mērķis

Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa EUR vienam projektam

Rezultātu rādītāji

M1 Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība

1.

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām

1.1.         pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;

1.2.         darbību dažādošanai zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

02.04.-02.05.2016.g.

2017.g 2 kārtas

2018.g 1.kārta

2019.g. 

50%, izņemot:

70% inovatīviem projektiem

80% piekrastes zvejniecības projektiem, kopprojektiem;

30% komersantiem, kas nav sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums

50 000,- EUR

Projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām-

100 000,- EUR,

 Summa var būt samazināta, saskaņā ar izsludināto finansējumu attiecīgajā kārtā

Skat.

3.4.2

punktu

M3 Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana

2.

Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai

1.3.         vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.

02.04.-02.05.2016.g.

2017.g 2. kārtas

2018.g 1.kārta

2019.g. 

50%, izņemot:

90% sabiedriskā labuma projektiem,

80% piekrastes zvejniecības projektiem,

30% komersantiem, kas nav sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums

50 000,- EUR

Projektiem, kur uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām-

100 000,- EUR, sabiedriskā labuma projektiem pašvaldībām - 400000 EUR

 Summa var būt samazināta, saskaņā ar izsludināto finansējumu attiecīgajā kārtā

Skat.

3.4.2

punktu

3.

Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai

1.4.         zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana

02.05.-02.06.2016.g.

2017.g 1 kārta

2018.g 1.kārta

2019.g. 

50%, izņemot:

90% sabiedriskā labuma projektiem,

80% piekrastes zvejniecības projektiem,

30% komersantiem, kas nav sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums

50 000,- EUR

sabiedriskā labuma projektiem pašvaldībām - 400 000 EUR

 Summa var būt samazināta, saskaņā ar izsludināto finansējumu attiecīgajā kārtā

Skat.

3.4.2

punktu

 


      Atpakaļ