ENG · LV ·
Par partnerību

Vietējā rīcības grupa (VRG) biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 27.jūlijā ar Nr. 40008104707. VRG ir dibināta, lai pārstāvētu tās darbības teritorijas iedzīvotāju un uzņēmēju intereses un rūpētos par lauku attīstības jautājumu risināšanu. VRG darbības teritorija ir Engures novads, Tukuma novada Slampes, Džūkstes, Lestenes, Degoles, Tumes, Jaunsātu un Zentenes pagasti un Jūrmalas pilsēta.

 

VRG nodibināta, 2006.gadā apvienojoties piecu Tukuma rajona pagastu pašvaldībām, uzņēmējiem un vietējām iniciatīvu grupām.

 

„Partnerības laukiem un jūrai” vietējā rīcību grupa pastāv uz ciešas sadarbības principiem un tai raksturīgs plaši pārstāvēts interešu loks un piesaiste konkrētajai teritorijai, kas rada iespēju izmantot integrētu un plašu sadarbības modeli, apvienojot to ar dažādo partneru iespējām un nākotnes perspektīvām. 

„Partnerība laukiem un jūrai” ir dibināta, lai rūpētos par partnerības teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Un galvenais, lai tiktu panākta kopienu, uzņēmēju, pašvaldību un atsevišķu indivīdu (ģimeņu, jauniešu, pensionāru, bezdarbnieku, sieviešu, invalīdu, sociāli atstumto sabiedrības locekļu u.c) kopēja sadarbība savas lauku teritorijas dzīves kvalitātes uzlabošanā izmantojot jau esošos un jaunos resursus.

 

Darbības mērķis
Partnerības mērķi ir:

1.Dzīves kvalitātes uzlabošana partnerības teritorijā;
2. Kultūras un dabas resursu saglabāšana un saudzīga izmantošana;
3. Jaunu tehnoloģisko sasniegumu ieviešana partnerības teritorijā;
4. Sekmēt tirgus pieejamību vietējo ražošanas  uzņēmumu produkcijai;

5. Uzņēmējdarbības veicināšana partnerības teritorijā. 

 

Uzdevumi
Partnerības darbības galvenie uzdevumi ir:

1. Vienot dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus partnerības teritorijā;
2. Panākt koordinētu un efektīvu sabiedrības interešu grupu darbošanos;
3. Noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas interešu grupu mērķu sasniegšanai;
4. Partnerības lauku teritorijas stratēģiskā plāna izstrāde

 

Partnerības darbības teritorija:

 

Vietējo rīcību grupu karte Latvijā.....