ENG · LV ·
Sadarbības projekti > -Upes un ezeru izmantošana
108118

Notikusi projekta “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai” tikšanās ar iedzīvotājiem
25.09.2019


2019. gada 18. septembrī Engures Saieta namā projekta "Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai" ietvaros norisinājās tikšanās ar iedzīvotājiem, kurā projekta komanda pastāstīja par līdz šim paveikto, kā arī ieguva vērtīgas atziņas par Engures iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmēm. Sanāksmē piedalījās 19 apmeklētāji.

 

Vispirms Ilze Turka, biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” vadītāja, iepazīstināja ar projekta Nr. 19-00-A019.333-000006 “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai” (pasākuma Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros) mērķiem un aktivitātēm.

 

Kristīne Vilciņa, biedrības “Engures ezera dabas parka fonds” projekta vadītāja, pastāstīja, ka projekta ietvaros līdz 2020. gada 30. martam paredzēts izstrādāt apsaimniekošanas un attīstības plānu Engures upes posma vērtību apsaimniekošanai, priekšlikumus nepieciešamajam labiekārtojumam un tūrisma infrastruktūrai, kā arī informēja par paveikto. Eksperti ir apsekojuši upes posmu un tam pieguļošo mežu, identificējuši dabas vērtības, teritorijas stāvokli un problēmas.

 

Laura Grīnberga, saldūdeņu biotopu eksperte, stāstīja par Engures upes problēmām, no kurām galvenās ir upes sateces baseina izmaiņas pēc Mērsraga kanāla izbūves un Engures ezera ūdens līmeņa pazemināšanas, kā arī Engures upes ietekas jūrā aizbēršana, izrokot jaunu ieteku, kura nenodrošina pietiekamu caurplūdumu. Ūdens kvalitāte ir slikta, par ko liecina gan upē augošie ūdensaugi, gan ūdens krāsa un duļķainība. Lai uzlabotu upes stāvokli, nepieciešams pļaut augus upes krastos, izvākt iekritušos kokus, kā arī pēc iespējas izvākt ūdensaugus.

 

Sanāksmes turpinājumā raisījās diskusijas par upes stāvokli un iespējamām rīcībām. Svarīgākie secinājumi:

•           Jāizpēta kādreiz būvētā hercoga Jēkaba osta, kur upei izbūvēts koka pamats,

•           Jāizveido dažādi scenāriji upes tīrīšanai atkarībā no pieejamā finansējuma,

•           Jāparedz iespēja pa upi braukt ar laivu,

•           Sagatavotais apsaimniekošanas un attīstības plāns jāprezentē vietējiem iedzīvotājiem 2020.gada februārī.

 

Sanāksmes dalībniekiem tika izdalītas aptaujas anketas, kurās klātesošie tika aicināti uzrakstīt savu vīziju par upes posma tālāko attīstību. Viedokļus apkopos un izmantos plāna izstrādē. Anketas pieejamas arī internetā Engures novada mājaslapā. Ikviens aicināts aizpildīt aptaujas anketu līdz septembra beigām un sūtīt uz engure@enguresnovads.lv vai iesniegt Engures pagasta pārvaldē.

Pateicamies dalībniekiem par ieinteresētību un aktīvo dalību pasākumā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 58 968.00EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr. 19-00-A019.333-000006 

 
      Atpakaļ